0 Flares Filament.io 0 Flares ×

Vi invito a cantare, tutti insieme, sulle note di Chico Buarque, la reinterpretazione della sua Roda Viva, qui adattata a Rotativa…Accendete il video e cantate, le parole le trovate appena sotto. Buona cantata!

Cu’ dici c’a genti si senti
Comu ca partìu ‘u rre
‘A genti stancò m’u li senti
E fuj m’u pensa pe’ sé.
A genti chi poi li ciangiva
Non possa destinu bramàr
Ma esti chi cerc’a rotativa
E carrìa u destinu pe’ llà.

Rota i mundu, rota giganti,
rota i mulinu, rota pigghjau:
u tempu m’u duni u m’u scangi
‘a svolta d’u me’ cor’assai?

‘A genti vai cuntracurrenti
Appena potìu resistìu
‘Na vota d’u bonu è chi senti
O quantu no’ sciurti e putrìu.
E’ tempu c’a genti cultiva
‘na linda roseDe chi ha
Ma èsti chi cerc’a rotativa
E carrìa a roseDe pe’ llà.

Rota i mundu, rota giganti,
rota i mulinu, rota pigghjau:
u tempu m’u duni u m’u scangi
‘a svolta d’u me’ cor’assai?

A rota, m’u sai, è ‘mbillata
Pecchì m’i l’ha ditt’u signur
Non pozzu cangiar serenata
C’a rota non lampra ‘u tablò.
A genti domani s’aggira
Vai ‘nt’a ruga a cantà
Non gira pe ccà ‘a rotativa
Ma voli m’u gira p’e llà.

Rota i mundu, rota giganti,
rota i mulinu, rota pigghjau:
u tempu m’u duni u m’u scangi
‘a svolta d’u me’ cor’assai?

Né santi, né violi, e roseDe
Non gira e no’ stampa pe mò
Ca fu ‘na bloccata passeggera
Cu fici primera pe mò?
C’u tempu ‘u cinghiali ciangiva
C’a forza d’u tempu parràu
‘nci fici slegar a rotativa
Si spostàu cinghiali…pe’ llà..

Rota i mundu, rota giganti,
rota i mulinu, rota pigghjau:
u tempu m’u duni u m’u scangi
‘a svolta d’u me’ cor’assai?

(Mara Rechichi, liberamente tradotto da Cico Buarque)

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×
Share